Quy trình làm việc của Selling Power với Quý doanh nghiệp

  • Bước 1 : Doanh nghiệp điền vào mẫu khảo sát nhu cầu đào tạo do Selling Power gửi
  • Bước 2 : Selling Power sẽ xem xét bảng nhu cầu đào tạo và giảng viên đảm nhận sẽ gọi điện trực tiếp trao đổi 1 số phần với doanh nghiệp.
  • Bước 3 : Thiết lập 1 cuộc hẹn trực tiếp để Selling Power đánh giá tình hình thực tế tại doanh nghiệp. Sau đó, Selling Power và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận chi tiết về nội dung đào tạo, thời gian và hợp đồng
  • Bước 4 : Giảng viên và bộ phận học vụ của Selling Power sẽ cùng nhau đưa ra nội dung đào tạo chuẩn cho khóa học. Sau đó, nội dung sẽ được gửi cho doanh nghiệp xem xét.
  • Bước 5: Selling Power và doanh nghiệp thống nhất ký kết hợp đồng.
  • Bước 6 : Đào tạo
  • Bước 7 : Kiểm tra sau đào tạo