Thấu hiểu tâm lý khách hàng mục tiêu

“THẤU HIỂU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU”

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Bộ phận sales – Marketing / Chăm sóc khách hàng / Giao dịch trực tiếp khách hàng

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Trang bị phương pháp xác định khách hàng mục tiêu có cơ sở khoa học tâm lý và thấu hiểu chân dung tâm lý khách hàng mục tiêu
 • Giúp người học thấu hiểu những yếu tố tâm lý tác động đến nhận thức và hành vi tiêu dùng của khách hàng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương 1 : NHẬN DIỆN & THẤU HIỂU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

 • Thấu hiểu bản chất tâm lý cốt lõi của con người
 • Nhận diện các kiểu người & Đặc trưng tâm lý của từng kiểu người
 • Lựa chọn cách đáp ứng với từng kiểu khách hàng
 • Các tiêu chí để lựa chọn khách hàng mục tiêu
 • Các cách tiếp cận để thấu hiểu khách hàng mục tiêu

Chương 2 : KỸ NĂNG GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

 • Thấu hiểu quá trình giao tiếp thuyết phục khách hàng
 • Xây dựng hình ảnh & tính cách của nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp
 • Thực hành case study bán hàng

Chương 3 : CHIẾM LĨNH NHẬN THỨC & ĐIỀU KHIỂN HÀNH VI MUA HÀNG CỦA

                      KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

 • Niềm tin là lựa chọn số 1 của khách hàng
 • Tiến trình xây dựng niềm tin nơi khách hàng – 6 nấc thang tâm lý
 • Chiến lược chinh phục niềm tin khách hàng mục tiêu
 • Những cơ sở tâm lý quan trọng tạo sự khác biệt trong chiến lược sales và marketing

Chương 4 : NGHỆ THUẬT TÂM LÝ TRONG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Nghệ thuật đối thoại với khách hàng mục tiêu
 • Khám phá nhu cầu thứ cấp (Động cơ mua hàng) của khách hàng mục tiêu
 • Đối phó với những phản bác, khước từ của khách hàng.
 • Quản lý cảm xúc bằng nhận thức tích cực
 • Chấp nhận sự khác biệt nơi người khác

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

“THẤU HIỂU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU”

 • Thay đổi nhận thức, hình thành lối tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả trong từng chiến lược sales – marketing
 • Nắm được bản chất tâm lý khách hàng & Ứng dụng trong việc hoặc định chiến lược sales – marketing
1 reply

Comments are closed.